+90-212-706-1010

yağma suçu

Yağma Suçu ve Gasp

Yağma Suçu

Yağma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde hükme bağlanmıştır. Diğer adı gasp olan bu suç, malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almıştır. Cebir ve tehdit yoluyla bir malın teslimine ve alınmasına karşı koymaya zorunlu kılan kimseler bu suçun faili olacaktır.  Malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında en popüler olanı hırsızlık suçudur. Yağma suçunun konusunu oluşturan unsur da bir başkasının zilyetliğinde bulunan maldır ancak hırsızlık suçundan farklıdır. Bahsi geçen suç şikayete tabii değildir. Dolayısıyla suçun takibi için ihbar yeterlidir.

Kanuni tanıma göre yağma suçu; “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılma” şeklinde işlenir. İşbu durum suçun temel hali olup 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektirir.

Gasp Suçu

Borç ve Senede İlişkin Haller

Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinin ikinci fıkrası cebir ve tehdit kullanılarak, şahısları borç altına sokabilecek eylemlerin varlığı halinde uygulanacak cezai yaptırımı belirlemiştir. Salt borç altına sokma durumu ile sınırlı kalınmamış, var olan senedin var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de cezai yaptırım öngörülmüştür. İşbu hallerde de aynı ceza verileceği kanuni düzenleme ile sabitlenmiştir.

Cebir Sayılan Haller

TCK m.148/3 hükmünce; “Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.”

Nitelikli Yağma Suçu

Suçun temel haline göre daha fazla cezai yaptırım gerektiren haller nitelikli hallerdir. Kanun koyucu, yağma suçu için de nitelikli haller öngörmüştür. Nitelikli haller, suçun temel halinden ayrı olarak 149. maddede düzenlenmiştir.

TCK Madde 149’da yer alan kanuni düzenlemeye göre yağma suçunun aşağıdaki şekillerde işlenmesi nitelikli gasp suçu oluşturacaktır:

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak sokmasıyla,

c) Birden fazla kişiyle birlikte,

d) Yol kesme suretiyle

e) Konutta, işyerinde veya bunların eklentisi niteliğindeki yerlerde,

f) Fiziken ve ruhsal bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı,

g) Suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanılarak,

h) Suç örgütüne fayda sağlamak amacıyla,

i) Gece vakti,

İşlenmesi halinde, gasp faili hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Daha az cezayı gerektiren haller

Yağma suçu için daha az cezayı gerektiren haller TCK’nun 150. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünce bir alacak söz konusu olduğunda -hukuki bir ilişkiye dayanan alacak olması kaydıyla- alacağın tahsili için tehdit veya cebir kullanılması halinde daha az ceza verilebileceğini öngörmüştür. Öte yandan, yağma suçuna konu olan malın değerinin azlığı da verilecek cezada indirime sebep olabilir. Bu halde verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Yağma suçunun teşebbüs halinde kalması

Yağma suçunu oluşturan hareketlere başlanıp da senedin veya mal alınamamışsa teşebbüsten bahsetmek mümkün olacaktır. Zira, yağma suçunun tamamlanabilmesi için malın alınması gerekmektedir. Ancak, teşebbüsten bahsedebilmek için ceza hukukundaki kurala göre elde olmayan sebeplerle suçun tamamlanamamış olması gerekmektedir. Bu itibarla; suçun teşebbüs aşamasında kalmasından bahsedilebilmesi için elde olmayan nedenlerin varlığı önem arz etmektedir. Teşebbüs hükümlerinin uygulandığı hallerde ise cezai yaptırımda indirime gidilecektir.

Gasp suçunun yaralama suçuyla birlikte işlenmesi

Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Bu durumda fail hem yağma hem yaralama suçundan ceza alacaktır.

Şikayetten vazgeçme

Yağma suçu, şikayete tabi olmadığından resen takibi yapılan suçlar arasındadır. Şikayete tabi olmayan suçlar için şikayetten vazgeçilmesi davayı düşürmez. Dolayısıyla yağma suçundan açılan bir ceza davası, şikayetten vazgeçme ile düşmeyecektir. Ancak maddi zararın tazmin edilerek etkin pişmanlıktan faydalanılması halinde ceza ciddi bir indirim söz konusu olacaktır.